SERHAT SAAT A.Ş.

MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

İş bu “Aydınlatma Metni” kişisel verilerini işlediğimiz müşterilerimiz, müşteri çalışanı/yetkilisi ve potansiyel müşterilerimiz için hazırlanmıştır.

Serhat Saat AŞ (Bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır) olarak sizleri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.) kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesi ve ilgili haklarınız konusunda bilgilendirmek istiyoruz.

 

I- Veri Sorumlusu

Şirket www.serhatsaat.com web siteleri ile 15 Temmuz Mah. Gülbahar Cad Nuryıldız Plaza No:7 Kat:6/41 Güneşli Bağcılar - İstanbul adresinde faaliyet göstermekte olup; finans, fiziksel mekân güvenliği, iletişim, işlem güvenliği, kimlik, mesleki deneyim ve müşteri işlem verilerinden oluşan kişisel verilerinizi KVKK kapsamında veri sorumlusu olarak işlemekteyiz.

 

II-Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz; finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, fiziksel mekân güvenliğinin temini, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi ve yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçları dâhilinde işlenecektir.

 

III- İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla; mal hizmet satınalım/satış süreci, iletişim,  finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi amacıyla muhasebe bürosundan oluşan tedarikçimiz ile; mal hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi amacıyla web sitemiz için hizmet alınan tedarikçi firma ile, online satışlarda ürün teslimini gerçekleştirmek amacıyla anlaşmalı kargo tedarikçi firma ile paylaşılabilecektir.

 

 

IV-Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen; hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, kanunlarda öngörülmesi ve sözleşme imzalanması hukuki sebeplerine dayanılarak otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda elde edilmektedir. Bu kapsamda telefon araması, yüzyüze iletişime geçilmesi, sözleşme imzalanması, fatura düzenlenmesi vb yollar ile otomatik olmayan yöntemlerle; ortak alan ve çalışma alanlarında bulunan kamera kayıt sistemi, email iletimi ve web sitemiz aracılığıyla otomatik yöntemlerle işlenmektedir.

 

V-KVKK’nın 11. Maddesi Kapsamındaki Haklarınız

KVKK’nın 11. maddesi kapsamında “İlgili kişinin hakları” başlığı altında yer alan haklarınız ile ilgili taleplerinizi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1.fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince;

a-)“ 15 Temmuz Mahallesi Gülbahar Cad Nuryıldız Plaza No:7 Kat:6/41 Güneşli Bağcılar - İstanbul” adresindeki şirket merkezimize bizzat gelerek,

b-) Kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına merkez adresimize yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup göndererek,

c-) Şirketimize bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle “info@serhatsaat.com” adresine elektronik posta göndererek veya gelecekte Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.

 

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.