GARANTİ ŞARTLARI

1- Garanti süresi, ürünün teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.

2- Ürünün bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.

3- Ürünün garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Ürünün tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda; malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birine bildirim tarihinden itibaren başlar. Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, fax, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması mümkündür. Ancak, uyuşmazlık halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir. Ürünün arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir ürünü tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

4- Ürünün ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması kanununun 11. maddesinde yer alan:

• Sözleşmeden dönme,

• Satış bedelinden indirim isteme,

• Ücretsiz onarılmasını isteme,

• Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme haklarından birini kullanabilir.

5- Ürünün garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından vdolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeksizin tamiri yapılacaktır. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından tamamen sorumludur.

6- Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;

• Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, 1 yıl içerisinde; en az 4 defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresiiçerisinde 6 defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların üründen yararlanmamayı sürekli kılması,

• Tamiri için gereken azami süresinin aşılması,

• Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumlarında, tüketici ürünün ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı tamamen sorumludur.

7- Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8- Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyeti’ne veya Tüketici Mahkemesi’ne başvurabilir.

9- Satıcı tarafından Garanti Belgesi’nin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’ne başvurabilir.

GARANTİ KAPSAMINA GİRMEYEN HALLER

1- Bu garanti belgesi pil, her türlü kayış, kordon, cam ve aksesuarı kapsamaz.

2- Bu garanti belgesi saatin arka kapağında, water resistant (suya dirençli) diye açıkça yazmadıysa, su hasarlarını kapsamaz. Denize, suya ve sıcak suya girmesi halindeki arızalar garanti kapsamı dışındadır.

3- Kullanımdan dolayı çizilen, zarar gören, kırılan, kopan; kasa, kordon, cam, tepe vb parçalar garanti kapsamı dışındadır.

4- Bu garanti belgesi kullanımdan dolayı, saatin dış yüzeyinde oluşacak çizikleri ve renk kayıplarını kapsamaz, aksesuar amaçlı olarak saatin dış yüzeyinde kullanılan boyalar garanti kapsamı dışındadır.

5- Ürünün Türkçe Kullanma Kılavuzu’nda belirtilen hususlara aykırı kullanımından doğan tüm arızalar garanti kapsamı dışındadır.

6- Beyaz deri ve silikon kayışlarda kirlenmeden dolayı görülen renk değişimleri garanti kapsamı dışındadır.

7- Bu garanti belgesi yalnızca markanın yetkili satıcıları tarafından doldurulmuş ve satış tarihi işlenmiş fatura veya kasa fişi olması durumunda geçerlidir.

8- Saatinizin Yetkili Servis Istasyonları dışında başkaları tarafından hasara uğratılması veya içine müdahalede bulunulması durumunda, ithalatçı firma, onarım garantisini fesh etme hakkını saklı tutar.

9- Yangın, sel veya deprem gibi doğal afetlerden gelebilecek hasar ve bozulmalar garanti kapsamı dışındadır.